Tư vấn các thủ tục để thực hiện dự án đầu tư, từ xin chủ trương thực hiện dự án đầu tư cho đến khi nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng như: xin chấp thuận chủ trương đầu tư, xin phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, xin giao đất, xin phép xây dựng, nghiệm thu công trình…

– Liên hệ cơ qua nhà nước để nộp hồ sơ thực hiện các thủ tục triển khai dự án đầu tư.

Tư vấn các thủ tục pháp lý về đất đai, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án.

– Soạn thảo và tư vấn về các báo cáo, giải trình, tờ trình liên quan đến dự án theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Soạn thảo hợp đồng và tư vấn Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng kinh tế, hợp đồng với các nhà thầu, đơn vị cung cấp dịch vụ, hợp đồng mua bán căn hộ, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các hợp đồng khác.

– Giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua bán, các tranh chấp phát sinh với nhà thầu, đối tác và khách hàng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.