Tiến độ Cam Ranh Bay Ngày 3/3/2019
Tiến độ Cam Ranh Bay Ngày 1/4/2019
Tiến độ Cam Ranh Bay Ngày 8/4/2019
Tiến độ Cam Ranh Bay Ngày 18/4/2019