Tiến độ The Pearl Cam Ranh Ngày 3/3/2019
Tiến độ The Pearl Cam Ranh Ngày 1/4/2019
Tiến độ The Pearl Cam Ranh Ngày 8/4/2019
Tiến độ The Pearl Cam Ranh Ngày 18/4/2019