TẦM NHÌN/ Vision

Bằng khát vọng tiên phong, sự tâm huyết cùng với chiến lược đầu tư phát triển bền vững. I.W phấn đấu trở thành tổ chức đầu tư và phát triển BĐS chuyên nghiệp, hàng đầu tại Việt Nam và vươn ra thế giới trong vòng 3 năm kể từ ngày thành lập. Được công nhận là thước đo của sự tuyệt hảo trong ngành BĐS phân khúc cao cấp trên thế giới.

With the pioneer aspirations, the dedication and  investment strategy for sustainable development. I.W strives to become the professional Real Estate investment and development organization in Vietnam and reach to the world within 3 years. Recognized as a measure of excellence in the luxury real estate segment in the world.

– Lợi nhuận: Tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư

– Profits: Maximize profits for investors

– Con người: là một nơi tuyệt vời để làm việc

– People: It’s a great place to work

– Danh mục đầu tư: Đưa cho thế giới một danh mục đầu tư và đáp ứng mong đợi

– Portfolio: Offering the world a portfolio and satisfy people’s desires and expectations

– Các đối tác: Nuôi dưỡng một mạng lưới chiến thắng của các đối tác

– Partners: Nurturing a winning network of partners

– Hành tinh: là công dân toàn cầu có trách nhiệm

– Planet: Be a responsible global citizen

– Năng suất: Có hiệu quả cao

– Productivity: high efficiency