SỨ MỆNH/ Mission

“Đầu tư, đầu tư và đầu tư- Sinh lời, minh bạch và nhân văn”.Góp phần mang lại cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng.

“Investing, investing and investing – Profiting, transparency and humanity” contributes to bringing happiness and prosperity to the community.

– Xây dựng cộng đồng nhà đầu tư trên tinh thần chia sẻ và quan tâm, nơi đó con người sẵn sàng biếu tặng thời gian, kiến thức và kinh nghiệm cho nhau.

– Build a community of investors in the spirit of sharing and caring, where people are willing to spend time, to share knowledge and experience to each other.

– Công ty cố gắng tạo ra những lợi nhuận tài chính lành mạnh cho những nhà đầu tư

– The company strives to create healthy financial returns for investors

– Cơ hội phát triển và bồi dưỡng cho nhân viên, đối tác kinh doanh và cộng đồng nơi công ty hoạt động.

– Oportunity to develop and foster for the employees, business partners and communities in which the company operates.