GIÁ TRỊ CỐT LÕI/ Core Values

Là tổ chức đầu tư hiệu quả để KH tin tưởng, chọn lựa, ủy thác và hợp tác. Với các giá trị nền tảng:

It is an effective investment organization to trust, select, entrust and cooperate. With core values:

– Sự tận tâm:  nhiệt huyết và nghiêm túc với công việc

– Dedication: enthusiasm and concentration to work

– Lợi ích khách hàng: Vượt xa sự kỳ vọng của khách hàng và gia tăng lợi ích khách hàng.

-Customer benefits: Beyond the expectations of customers and increase customers’ interest.

– Phát triển nhân lực: chúng tôi luôn coi trọng giá trị con người, đạo tào và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

–  Human Resources Development: We respect human values, leadership and development of high quality human resources

– Tôn trọng và tin cậy nhau: Tôn trọng nhau và tạo dựng niềm tin

– Respect and trust each other: respect each other and build trust

– Cam kết: Có trách nhiệm và thực hiện đúng những gì cam kết .

– Commitment: To be responsible and implement what commitments.