Tại Điều 126 Luật nhà ở có quy định: Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam thì được mua nhà ở tại Việt Nam.
Như vậy, người nước ngoài được phép kí kết hợp đồng và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (condotel cũng thuộc loại hình này) và được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tối đa không quá 50 năm.