– Lập kế hoạch và triển khai ý tưởng truyền thông.

– Tổ chức thực hiện Plan truyền thông, PR.

– Thực hiện nội dung tin bài, báo chí truyền hình.

– Xây dựng mạng lưới truyền thông và triển khai truyền thông mạng xã hội.

– Thực hiện bộ ảnh dự án,nhà mẫu, tập thể, ảnh phóng sự, sự kiện.

Flycam dự án, tiến độ …